Modul EMA.EVO

Nástroj na elektronické spracovanie žiadostí o udelenie súhlasu so začatím procesu realizácie verejného obstarávania.

ema.evo nástenka

Modul EMA.EVO slúži na podporu elektronizácie procesu pre podávanie a spracovanie žiadostí o zabezpečenie obstarania tovarov, služieb a stavebných prác v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Modul EMA.EVO je nakonfigurovaný tak, aby boli minimalizované administratívne činnosti. V krokoch, kde to zákon umožňuje, je papierová agenda nahradená elektronickou.

Výhody modulu EMA.EVO
  • eliminuje papierové spracovávanie žiadostí v procese prípravy VO
  • zavádza elektronické podanie žiadostí o posúdenie nákupu
  • umožňuje elektronické schvaľovanie žiadostí
  • ukladá súvisiace dokumenty priamo v aplikácii
  • pripravuje protokoly zo všetkých krokov procesu automaticky
  • sleduje prednastavené termíny na riešenie sprievodných úloh
  • výrazne zrýchľuje celý proces podania žiadostí
Prihlásenie do modulu EMA.EVO

Modul EMA.EVO je dostupný prostredníctvom ľubovoľného internetového prehliadača v počítači alebo mobile na adrese http://evo.ixsol.sk pre prostredie operačných systémov Windows aj iOS.

Prihlasovacie údaje prideľuje administrátor systému. Ich vytvorenie je súčasťou procesu konfigurácie verzie EMA.EVO podľa vašej organizačnej štruktúry. Môžete začať evidovať prvé žiadosti!

Žiadosť o nákup

Prostredníctvom modulu EMA.EVO budete žiadosti o nákup evidovať rýchlo a jednoducho. Po vyplnení povinných polí a vložení potrebných príloh viete žiadosť odoslať jedným kliknutím na posúdenie.

Následne žiadosť prechádza posúdením správnosti a oprávnenosti nákupu. Posudzovateľ žiadosti môže požiadať o jej doplnenie. Každému kroku v procese zodpovedá grafické znázornenie stavu pre rýchlu orientáciu.

ema.evo | Žiadosti o posúdenie nákupu
Prehľaď žiadostí o posúdenie nákupu v module EMA.EVO
Spoločný slovník obstarávania

V žiadosti o posúdenie nákupu tovarov, služieb a stavebných prác je možné položky presne identifikovať podľa pripojeného Spoločného slovníka obstarávania, tzv. CPV kódov. Obsahuje viac ako 9000 záznamov.

Slovník slúži na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky a zjednotenie identifikácie nakupovaných položiek naprieč organizáciami.

Dokumentácia

Dôležitou súčasťou procesu prípravy alebo vykonania VO je vedenie povinnej dokumentácie. Dokumenty, ktoré počas procesu evidencie žiadosti vznikajú, sú neoddeliteľne spojené s konkrétnym krokom procesu. Oprávnená osoba si vie daný dokument pozrieť a v prípade potreby vytlačiť.


Zdieľajte:

O module EMA.EVO

Modul EMA.EVO nahrádza proces papierového podávania žiadostí o nákup tovarov, služieb a prác, ktorých spracovávanie je administratívne náročné. Proces prebieha elektronicky a je možné ho nastaviť v zmysle metodiky konkrétnej organizácie.

Chceli by ste si modul EMA.EVO vyskúšať aj u vás? Kontaktujte naše obchodné oddelenie telefonicky +421 905 554 615 alebo mailom info@ixsol.sk.